cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa – (not here)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Persiapan Menuju Akhirat
Kamis, 08 Juni 06

Saudaraku, berikut ini merupakan bekal bagi kita untuk menuju alam akhirat. Dengan bekal ini diharapkan perjalanan panjang yang akan kita lalui menjadi mudah. Dan semoga Allah subhanahu wata’ala memudahkan kita semua dalam melewati alam barzakh, makhsyar, hisab, mizan, dan sirath. Bekal-bekal tersebut di antaranya adalah:

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

1. Keimanan kepada Allah subhanahu wata’ala, malaikat, kitab-kitab, para Rasul-Nya dan hari Akhir serta Qadar baik dan buruk.

2. Menjaga shalat fardhu lima waktu di masjid dengan mengerjakannya secara berjama’ah pada waktunya, dengan penuh kekhusyu’an dan mema-hami makna-maknanya. Sedangkan bagi wanita, shalat di rumah adalah lebih utama.

3. Mengeluarkan zakat wajib pada waktunya sesuai dengan ukuran dan sifat-sifatnya yang telah disyari’atkan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

4. Puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah subhanahu wata’ala.

5. Haji yang mabrur, sebab tiada balasan baginya kecuali surga dan berumrah di bulan Ramadhan yang pahalanya setara haji bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

6. Mengerjakan hal-hal yang sunnah, yaitu yang di luar shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji. Dalam hadits Qudsi, Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Dan senantiasalah hamba-Ku mende-katkan diri kepada-Ku dengan hal-hal yang sunnah hingga Aku mencintainya.” (HR. Al-Bukhori dan Ahmad)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

7. Segera bertaubat yang sebenarnya dari semua perbuatan maksiat dan munkar serta bertekad untuk memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia dengan memperbanyak istighfar, dzikir, dan beragam jenis keta’atan.

8. Berbuat ikhlas kepada Allah subhanahu wata’ala dan meninggalkan riya’ dalam segala urusan. (Baca: QS. Al-Bayyinah: 5)

9. Mencintai Allah subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya yang hanya bisa terealisir dengan mengikuti Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. (Baca: QS. Ali ‘Imran: 31)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

10. Mencinta karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah. Dan konsekuensi dari hal ini adalah mencintai kaum Mukminin sekali pun mereka jauh dan membenci orang-orang kafir sekali pun mereka dekat.

11. Takut kepada Allah subhanahu wata’ala, Yang Maha Agung, mengamalkan wahyu-Nya, rela hidup berkekurangan serta bersiap diri menyambut hari kepergian (saat kematian). Inilah hakikat takwa.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

12. Bersabar atas bencana yang menimpa, bersyukur di saat mendapatkan kesenangan, merasa selalu dalam pengawasan Allah subhanahu wata’ala dalam setiap kondisi serta berharap mendapatkan karunia dan pemberian-Nya.

13. Bertawakkal dengan baik kepada Allah subhanahu wata’ala. (Baca: QS. Al-Ma’idah: 23)

14. Menuntut ilmu yang bermanfa’at dan berusaha untuk menyebarkan dan mengajarkannya. (Baca: QS. Al-Mujadilah: 11; Ali ‘Imran: 187)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

15. Mengagungkan al-Qur’an dengan mempelajari dan mengajarkannya, menjaga batasan-batasan dan hukum-hukumnya, mengetahui halal dan haramnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Al-Bukhari)

16. Berjihad di jalan Allah, murabathah di jalan-Nya, tegar menghadapi musuh dan tidak lari dari medan peperangan. Hal ini berdasar-kan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
“Janganlah kamu mengangankan bertemu musuh, mintalah keselamatan kepada Allah; jika kamu bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang.” (Muttafaqun ‘alaih)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

17. Menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan seperti berdusta, ghibah (menggunjing), namimah (mengadu-domba), mencaci, melaknat, berkata kotor dan musik. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.” (Muttafaqun ‘alaih)

18. Menepati janji, menunaikan amanah, tidak berkhianat dan licik. (Baca: QS. Al-Ma’idah: 1; QS. Al-Baqarah: 283)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

19. Tidak melakukan zina, minum khamer, membunuh jiwa yang diharamkan Allah subhanahu wata’ala kecuali dengan haq, berbuat zhalim, memakan harta orang lain secara batil, memakan riba dan memakan sesuatu yang secara syari’at bukan miliknya. (Baca: QS. Al-A’raf: 33)

20. Wara’ (menjaga kesucian diri) dalam hal makanan dan minuman serta menghindari sesuatu yang tidak halal darinya. (Baca: QS. Al-Maidah: 3)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

21. Berbakti kepada kedua orangtua, menyambung tali rahim, mengunjungi teman-teman, bersabar atas tingkah polah mereka, mengupayakan berbuat baik, terhadap orang dekat atau pun jauh. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya dan barangsiapa yang menghilangkan satu dari kesulitan-kesulitan di dunia yang dihadapi seorang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan satu dari kesulitan-kesulitan di hari Kiamat yang dihadapinya.” (Muttafaqun ‘alaih)

22. Menjenguk orang sakit, berziarah kubur, mengiringi jenazah, sebab hal itu dapat mengingatkan akhirat dan membuat zuhud dalam kehidupan di dunia.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

23. Tidak memakai pakaian yang diharamkan seperti sutera, emas, tidak berpakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki (Isbal) dan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum.

24. Berhemat dalam nafkah, menjaga nikmat dan tidak berbuat mubazir. (Baca: QS. Al-Isra’: 26)

25. Tidak dengki, iri, memusuhi, saling membenci dan menjatuhkan kehor-matan kaum Muslimin dan Muslimah dengan tanpa haq.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

26. Beramar ma’ruf nahi munkar, berdakwah mengajak orang kepada Allah subhanahu wata’ala dengan cara hikmah dan Mau’izhoh Hasanah.

27. Berlaku adil terhadap manusia, tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. (Baca: QS. Al-An’am: 152)

28. Berakhlak mulia seperti Tawadhu’ (rendah hati), kasih sayang, lemah lembut, malu, halus hati, menahan emosi, dermawan, tidak sombong, angkuh, dan sebagainya.

29. Menjalankan hak-hak anak-anak dan isteri secara penuh dan mengajarkan mereka masalah-masalah agama yang diperlukan.(Baca: QS. At-Tahrim: 06)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

30. Memberi salam dan membalasnya, mendoakan orang yang bersin, memuliakan tamu dan tetangga, menutupi aib pelaku maksiat semampunya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Barangsiapa yang menutupi (aib) saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari Kiamat.” (Muttafaqun ‘alaih)

31. Zuhud di dunia, pendek angan-angan sebelum ajal menjemput.

32. Cemburu (sensitif) terhadap kehormatan, memicingkan mata dari hal-hal yang diharamkan

33. Menghindari hal yang sia-sia dan bermain-main serta melakukan perkara-perkara positif.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

34. Mencintai shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan ke-luarga beliau (pen), berlepas diri dari orang-orang yang membenci atau men-cela mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Barangsiapa yang mencela para shahabatku, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia.” (HR. Ath-Thabarani, dinilai Hasan oleh Syaikh Al-Albani)

35. Mendamaikan sesama manusia, menengahi beda pendapat di antara dua orang yang berselisih pendapat sehingga jurang perselisihan dan perpecahan tidak meluas

36. Tidak mendatangi dukun, ahli nujum, para tukang sihir, para peramal dan sebagainya

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

37. Wanita hendaknya patuh terhadap suaminya, menjaganya dalam harta, anak dan ranjangnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Bila seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan mena’ati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, “Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.!” (HR. Ibnu Hibban, dinilai Shahih oleh Syaikh Al-Albani)

38. Tidak berbuat Bid’ah (mengada-ada) di dalam agama atau menyeru kepada kebatilan dan kesesatan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

39. Kaum wanita hendaknya tidak menyambung rambutnya dengan rambut lain (menyanggul atau rambut Wig), tidak mentato, mencukur alis, meratakan gigi dengan tujuan hanya untuk mempercantik diri.

40. Tidak mematai-matai kaum Muslimin dan mengungkap aurat serta menyakiti mereka.

Sumber: Az-Zâ’ir Al-Akhîr karya Khalid bin Abu Shalih (Abu Shofiyyah)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

SANG PENGUNJUNG TERAKHIR
Kamis, 01 Juni 06

Saudaraku, tahukah kamu siapa pengunjung terakhirmu? Tahukah kamu apa tujuan ia berkunjung dan menemuimu? Apa saja yang dimintanya darimu?

Sungguh! Ia tak datang karena haus akan hartamu, karena ingin ikut nimbrung makan, minum bersamamu, meminta bantuanmu untuk membayar hutangnya, memintamu memberikan rekomendasi kepada seseorang atau untuk memuluskan upaya yang tidak mampu ia lakukan sendiri.!!

Pengunjung ini datang untuk misi penting dan terbatas serta dalam masalah terbatas. Kamu dan keluargamu bahkan seluruh penduduk bumi ini tidak akan mampu menolaknya dalam merealisasikan misinya tersebut!

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Kalau pun kamu tinggal di istana-istana yang menjulang, berlindung di benteng-benteng yang kokoh dan di menara-menara yang kuat, mendapatkan penjagaan dan pengamanan yang super ketat, kamu tidak dapat mencegahnya masuk untuk menemuimu dan menuntaskan urusannya denganmu!!

Untuk menemuimu, ia tidak butuh pintu masuk, izin, dan membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum datang. Ia datang kapan saja waktunya dan dalam kondisi bagaimanapun; dalam kondisimu sedang sibuk ataupun sedang luang, sedang sehat ataupun sedang sakit, semasa kamu masih kaya ataupun sedang dalam kondisi melarat, ketika kamu sedang bepergian atau pun tinggal di tempatmu.!!

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Saudaraku! Pengunjungmu ini tidak memiliki hati yang gampang luluh. Ia tidak bisa terpengaruh oleh ucapan-ucapan dan tangismu bahkan oleh jeritanmu dan perantara yang menolongmu. Ia tidak akan memberimu kesempatan untuk mengevaluasi perhitungan-perhitunganmu dan meninjau kembali perkaramu!

Kalau pun kamu berusaha memberinya hadiah atau menyogoknya, ia tidak akan menerimanya sebab seluruh hartamu itu tidak berarti apa-apa baginya dan tidak membuatnya mundur dari tujuannya!

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Sungguh! Ia hanya menginginkan dirimu saja, bukan orang lain! Ia menginginkanmu seutuhnya bukan separoh badanmu! Ia ingin membinasakanmu! Ia ingin kematian dan mencabut nyawamu! Menghancurkan raga dan mematikan tubuhmu! Dia lah malaikat maut!!!

Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya:
“Katakanlah, ‘Malaikat Maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (QS. As-Sajadah: 11)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dan firman-Nya, artinya:
“Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.” (QS. Al-An’am: 61)

Kereta Usia

Tahukah kamu bahwa kunjungan Malaikat Maut merupakan sesuatu yang pasti? Tahukah kamu bahwa kita semua akan menjadi musafir ke tempat ini? Sang musafir hampir mencapai tujuannya dan mengekang kendaraannya untuk berhenti?

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Tahukah kamu bahwa perputaran kehidupan hampir akan terhenti dan ‘kereta usia’ sudah mendekati rute terakhirnya? Sebagian orang shalih mendengar tangisan seseorang atas kematian temannya, lalu ia berkata dalam hatinya, “Aneh, kenapa ada kaum yang akan menjadi musafir menangisi musafir lain yang sudah sampai ke tempat tinggalnya?”

Berhati-hatilah!

Semoga anda tidak termasuk orang yang Allah subhanahu wata’ala sebutkan, artinya:
“Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila Malaikat (Maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?” (QS. Muhammad: 27)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Atau firman-Nya, artinya:
“(Yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zhalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata), ‘Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan pun.” (Malaikat menjawab), “Ada, sesungguh-nya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. “Maka masuklah ke pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombong-kan diri itu.” (QS. An-Nahl: 28-29)

Tahukah kamu bahwa kunjungan Malaikat Maut kepadamu akan mengakhiri hidupmu? Menyudahi aktivitasmu? Dan menutup lembaran-lembaran amalmu?

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Tahukah kamu, setelah kunjungan-nya itu kamu tidak akan dapat lagi melakukan satu kebaikan pun? Tidak dapat melakukan shalat dua raka’at? Tidak dapat membaca satu ayat pun dari kitab-Nya? Tidak dapat bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar walau pun sekali? Tidak dapat berpuasa sehari? Bersedekah dengan sesuatu meskipun sedikit? Tidak dapat melakukan haji dan umrah? Tidak dapat berbuat baik kepada kerabat atau pun tetangga?

‘Kontrak’ amalmu sudah berakhir dan engkau hanya menunggu perhitungan dan pembalasan atas kebaikan atau keburukanmu!!

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya:
“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku, kembalikan lah aku (ke dunia).” Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan.” Sekali-kali tidak. Sesungguh-nya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (QS. Al-Mu’minun: 99-100)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Persiapkan Dirimu!

Mana persiapanmu untuk menemui Malaikat Maut? Mana persiapanmu menyongsong huru-hara setelahnya; di alam kubur ketika menghadapi pertanyaan, ketika di Padang Mahsyar, ketika hari Hisab, ketika ditimbang, ketika diperlihatkan lembaran amal kebaikan, ketika melintasi Shirath dan berdiri di hadapan Allah Al-Jabbar?

Dari ‘Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda,
“Tidak seorang pun dari kamu melainkan akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, tidak ada penerjemah antara dirinya dan Dia, lalu ia memandang yang lebih beruntung darinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya dan memandang yang lebih sial darinya, maka ia tidak melihat selain apa yang telah diberikannya. Lalu memandang di hadapannya, maka ia tidak melihat selain neraka yang berada di hadapan mukanya. Karena itu, takutlah api neraka walau pun dengan sebelah biji kurma dan walau pun dengan ucapan yang baik.” (Muttafaqun ‘alaih)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Berhitunglah Atas Dirimu!

Saudaraku, berhitunglah atas dirimu di saat senggangmu, berpikirlah betapa cepat akan berakhirnya masa hidupmu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh di masa luangmu untuk masa sulit dan kebutuhanmu, renungkanlah sebelum melakukan suatu pekerjaan yang kelak akan didiktekan di lembaran amalmu.

Di mana harta benda yang telah kau kumpulkan? Apakah ia dapat menyelamatkanmu dari cobaan dan huru-hara itu? Sungguh, tidak! Kamu akan meninggalkannya untuk orang yang tidak pernah menyanjungmu dan maju dengan membawa dosa kepada Yang tidak akan memberikan toleransi padamu! (Abu Shofiyyah)

Sumber: Az-Zâ’ir Al-Akhîr karya Khalid bin Abu Shalih

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Menumbuhkan Sikap Muraqabatullah
Rabu, 21 Desember 05

Al-Harits al-Muhasibi berkata, “Muraqabah adalah pengetahuan hati tentang kedekatan Rabb”

Seorang muslim hendaknya selalu merasakan muroqobatullah (merasa selalu dalam pengawasan Allah) setiap saat. Hendaklah dalam hidupnya penuh dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wata’ala senantiasa melihatnya, mengetahui rahasianya, dan Dia Maha Tahu terhadap segala perbuatannya, bahkan sampai pada hal yang sekecil-kecilnya.

Sehingga dengan keyakinan seperti itu, maka jiwanya merasa terliputi dalam pengawasan Allah subhanahu wata’ala, dia akan merasa betah berdzikir kepada-Nya, akan senang melaksana kan keta’atan kepada-Nya dan dia pun akan berpaling dari selain-Nya.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Sifat muraqabah merupakan dasar komitmen seorang muslim pada Islam. Sifat muraqabah merupakan sumber kekuatan seorang muslim di saat sendirian dan di tengah keramaian. Jika terlintas dalam pikirannya untuk melakukan maksiat, maka dia akan segera ingat Allah subhanahu wata’ala, bahwa Dia hadir mengawasinya, lalu dengan serta merta dia akan membuang pikiran ke arah maksiat itu sejauh-jauhnya, agar dirinya terhindar dan terbebas dari perbuatan maksiat tersebut dan dia berazzam untuk tidak mendekatinya lagi. Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Dan Dia bersama kamu di mana pun kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Hadid:4)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Makna ayat ini adalah, bahwa Allah subhanahu wata’ala Maha Mengawasi dan menyaksikan semua perbuatan, kapan saja dan di mana saja kamu melakukannya, di daratan maupun di lautan, pada waktu malam maupun siang hari, di rumah tempat tinggalmu maupun di tempat umum yang terbuka, segala sesuatu ada dalam ilmu-Nya, semuanya dalam penglihatan dan pendengaran-Nya. Dia mendengar apa yang kamu ucapkan dan melihat keberadaanmu, Dia Maha Mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah, diwaktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Dia (Allah) mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.” (QS. Hud:5)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dan juga firman-Nya, artinya,
“Sama saja (bagi Rabb kalian), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari.” (QS. Ar-Ra’ad:10)

Sunggguh Tiada Ilah yang hak disembah selain Dia dan tiada Rabb selain Dia. Di dalam shahih Imam Bukhari, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan makna “Ihsan” tatkala beliau ditanya oleh Jibril ‘alaihissalam tentang hal itu,
“Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, maka jika kamu tidak melihat-Nya maka yakinilah bahwa sesungguhnya Dia Maha Melihatmu”

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, “Wahai Rasulullah apa itu “tazkiyatun nufus?” Maka dijawab oleh beliau, “(Tazkiyatun nufus itu ialah) hendaklah dia mengetahui (menyadari) bahwa Allah bersamanya di mana pun dia berada”. (HR. Thabrani & Baihaqi, dan hadist ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Juga seorang shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ‘Ubadah Bin ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya keimanan yang paling utama adalah engkau menyadari bahwa Allah bersamamu di mana pun kamu berada”. (HR. Thabrani).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, Rasululllah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
“Sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari ummatku yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, lalu Allah jadikan kebaikan-kebaikannya tersebut seperti debu yang berterbangan, mereka itu adalah saudara-saudaramu, dari jenis kulitmu, dan mereka menjadikan malamnya sebagaimana kalian menjadikannya, akan tetapi mereka kaum yang apabila dalam keadaan sepi mereka melanggar larangan-larangan Allah.” (HR. Ibnu Majah, hadits ini dishahihkan oleh Syekh Al-Al-Bani)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,
“Suatu perbuatan yang tidak kamu sukai bila manusia melihat perbuatanmu itu, maka janganlah kamu melakukannya apabila kamu berada dalam keadaan sepi”. (HR. Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang lain,
“Ada tiga hal yang mencelakakan seseorang dan ada tiga hal yang menyelamatkan seseorang. Tiga hal yang mencelakakan, 1. Kekikiran yang dita’ati, 2. Hawa Nafsu yang diikuti, 3. Kekaguman terhadap diri sendiri. Sedangkan tiga hal yang menyelamatkan, 1. Takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun di tengah keramaian, 2. Seimbang/sederhana menjalani hidup ini baik dalam keadaan fakir maupun kaya, 3. Adil dalam menghukumi baik ketika sedang marah (benci) maupun senang (ridho)”. (HR. al-Bazzar diringkas dari Ash-Shahihah)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Imam Ahmad rahimahullah pernah menuturkan, “Jika pada suatu hari engkau sedang sepi dalam kesendirian, maka janganlah engkau mengatakan, “Aku sedang sendirian”, tapi katakanlah, “Aku sedang diawasi oleh Dzat Yang Maha Mengawasi”. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah subhanahu wata’ala itu dapat saja berbuat lengah sesaat dan janganlah pula engkau sekali-kali mengira bahwa apa yang kamu sembunyikan itu tersembunyi pula bagi Allah.”

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Kiat Menghidupkan Muroqobah dalam Jiwa Seorang Mukmin.

DR. Sayyid Muhammad Nuh dalam Taujih Nabawy, beliau menerangkan dua sarana untuk menghidupkan muroqobah:

Pertama: Memiliki keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala Maha Mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang nyata, Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Dia Allah yang disembah di langit dan di bumi, Dia Mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, dan Dia Mengetahui apa yang kamu usahakan” (QS. Al-An’am:3)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Sesungguhnya hakikat muroqobah seperti ini apabila benar-benar terhujam di dalam hati seseorang, maka dia akan benar-benar merasa malu dilihat oleh Allah subhanahu wata’ala jika dia melanggar larangan-Nya atau dia meninggalkan perintah-Nya.

Al-Munawy berkata, “Takut kepada Allah subhanahu wata’ala dalam keadaan seorang diri jauh lebih tinggi daripada takut kepada-Nya dalam keadaan terang-terangan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Ke dua: Memiliki keyakinan bahwa Allah subhanahu wata’ala akan menghitung dan menghisab segala sesuatu meskipun itu hal-hal yang terkecil. Dia akan memberitahukan hal itu kelak pada hari Kiamat, dan bahkan Dia akan memberikan balasannya sesuai dengan jenis amal perbuatan seseorang, amalan yang jelek akan dibalas dengan ‘iqob dan azab-Nya sedangkan amal yang baik akan mendapatkan balasan rahmat dan ridho-Nya. Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Dan diletakkanlah al-kitab (buku catatan amal perbuatan), lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan dia catat semuanya; dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis dihadapan mereka). Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun”. (QS. Al-Kahfi:49).

Referensi:
Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 surat Al-Hadid ayat: 4
Berbagai sumber seputar tazkiyatunnfus. (Abu Abdillah Dzahabi)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Bahaya Su’uzhan dan Syak
Rabu, 09 Nopember 05

Su’uzhan dan syak (ragu) terhadap sesama muslim adalah penyakit yang berbahaya di antara penyakit-penyakit hati. Sebagian manusia merasakan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit itu. Di antara tandanya adalah jika anda berkata kepadanya dengan suatu kalimat atau anda melakukan suatu pekerjaan, maka di dalam hatinya terjadi was-was dan prasangka buruk atas apa yang anda katakan atau lakukan itu. Dan dengan was-wasnya itu dia menyimpulkan sendiri ucapan dan tindakan orang lain dengan kesimpulan yang negatif.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Padahal selayaknya dia melakukan receck dan memperjelas sesuatu, sehingga terang baginya apa yang memotivasi ucapan atau perbuatan tersebut. Bahkan merupakan kewajiban baginya untuk husnuzhan (berbaik sangka) terhadap saudaranya sesama muslim, kecuali jika memang jelas baginya bahwa orang tersebut berbuat buruk. Sebagian orang ada yang jika mendengar kabar dari orang lain dia langsung bersu’uzhan terhadap perkataan tersebut, padahal Allah subhanahu wata’ala berfirman, artinya,
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebab kan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. 49:6)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Berkata as-Sa’di di dalam tafsirnya, “Ini juga merupakan adab dari sekian adab yang selayaknya diterapkan dan digunakan oleh orang-orang yang berakal. Yaitu jika ada seorang fasiq mengabarkan tentang suatu berita, maka hendaknya mengecek kebenaran beritanya tersebut dan tidak menerimanya dengan serta merta. Karena yang demikian itu berbahaya sekali dan dapat menjerumuskan ke dalam dosa. Sebab kabar tersebut jika langsung dinilai sebagai kabar yang benar dan adil maka akan ikut juga berbagai hal yang menjadi tuntutan dan konsekuensinya. Maka terkadang menyebabkan kerugian jiwa dan harta dengan cara yang tidak haq sebagai akibat dari berita itu, dan akhirnya menjadikan penyesalan. Maka wajib untuk mengecek dan tabayyun ketika mendengar kabar dari seorang yang fasiq.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda,
“Jauhilah oleh kalian zhann, karena zhann adalah sedusta-dusta ucapan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Maksud sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan zhann (persangkaan) di sini adalah, “Keraguan yang ditanamkan kepadamu oleh seseorang tentang suatu hal, lalu kamu menganggapnya sebagai kebenaran dan memutuskan berdasarkan zhann itu. Dan dikatakan juga ia bermakna, “Jauhilah oleh kalian su’uzhan (prasangka buruk).”

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Oleh karena itu berbaik sangkalah engkau kepada orang, maka orang pun akan berbaik sangka kepadamu. Selayaknya pula orang yang mendengar suatu ucapan kemudian dia tidak paham maksudnya atau tidak bisa mencernanya, hendaknya dia jangan langsung berburuk sangka. Namun bertanya kepada yang bersangkutan (si pengucap); Apa sebenarnya maksud dari ucapan tersebut agar segalanya menjadi jelas.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Akibat Buruk Sangka

Buruk sangka terkadang akan mendatangkan berbagai akibat yang buruk, di antaranya yaitu:

Permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.

Terkadang akan menyeret kepada hal yang lebih buruk lagi yakni ghibah, namimah, dusta untuk tujuan menjatuhkan atau merugikan pihak lain.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Putus hubungan, pemboikotan dan kebencian.

Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah memandang bahwa su’uzhan terhadap sesama muslim termasuk kabair (dosa besar) yang tersembunyi. Beliau menyebutkan su’uzhan dalam urutan dosa besar yang ke tiga puluh satu, beliau mengatakan, “Dosa besar ini (su’uzhan) merupakan di antara hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf, supaya dapat mengobati ketergelincirannya. Karena siapa saja yang di dalamnya terdapat penyakit ini dia tidak akan dapat bertemu Allah subhanahu wata’ala dengan hati yang salim (selamat). Dosa besar ini celaannya lebih besar daripada celaan terhadap dosa zina, mencuri, minum khamr, dan semisal nya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh badan. Ini disebabkan karena besarnya kerusakan yang ditimbulkan, serta akan memberikan dampak buruk yang berkesinambungan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Macam-macam Su’uzhan

1.Su’uzhan kepada Allah subhanahu wata’ala
Su’uzhan kepada Allah subhanahu wata’ala lebih parah jika dibandingkan dengan putus asa dan pupus harapan (padahal dua-duanya dosa besar). Hal ini disebabkan su’udzan kepada Allah subhanahu wata’ala memuat putus asa dan putus harapan serta masih ada tambahan lagi, karena telah lancang terhadap Allah subhanahu wata’ala dengan sesuatu yang tidak layak dengan kemuliaan dan kemurahan-Nya.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

2. Su’uzhan terhadap Muslim
Ini pun termasuk dosa besar, disebabkan karena seseorang yang menghukumi orang lain hanya dengan zhann, maka akan digiring oleh syetan untuk merendahkan saudaranya itu, tidak memberikan hak-haknya serta enggan untuk memuliakan dan menghormatinya.

Bahkan sebaliknya, akan banyak membicarakan kehormatan dan aibnya, padahal ini adalah sebuah kehancuran dan kebinasaan. Dan setiap orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, mencari-cari aibnya maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang buruk batinnya.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Zhann adalah tercela dalam seluruh perkara, sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala, artinya,
“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS.Yunus:36)

Diriwayatkan dari Sa’id bin al-Musayyib, dia berkata, “Sebagian saudaraku dari kalangan shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menulis untukku, “Hendaknya engkau letakkan urusan saudaramu pada kondisi yang terbaik selagi tidak tampak olehmu perkara yang mengalahkan (kebaikannya). Dan janganlah engkau menyangka kalimat yang keluar dari seorang muslim sebagai keburukan, sedangkan engkau mendapati kalimat tersebut memiliki kemungkinan (untuk dianggap sebagai) kebaikan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Bahaya Su’uzhan

Dapat mendatangkan murka Allah subhanahu wata’ala.

Merupakan indikasi rusaknya niat dan buruknya kondisi batin.

Merupakan salah satu perangai orang munafiq.

Akan melahirkan permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Merupakan penyebab jatuh dalam akibat yang buruk dan membuka perbuatan keji.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Mewariskan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah subhanahu wata’ala dan di hadapan manusia.

Salah satu petunjuk akan lemahnya iman.

Indikasi atas ketidakpercayaan terhadap diri sendiri.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Sedangkan keraguan (syak) akan menimbulkan bahaya sebagai berikut:

Keraguan dapat melemahkan iman kepada Allah subhanahu wata’ala, malaikat, kitab, para nabi, hari Akhir, dan terhadap takdir baik dan buruk.

Akan masuk rasa was-was dalam hati sehingga tidak pernah merasakan ketetapan, kemantapan,dan keyakinan.

Ragu-ragu, bimbang dan was-was merupakan penyakit psikologis yang dapat menceraiberaikan kepercayaan atar elemen masyarakat.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Orang yang ragu-ragu tidak mampu untuk bersikap tegar di dalam segala kondisi.

Syak (ragu-ragu) terhadap Allah subhanahu wata’ala adalah syirik akbar.

Ragu-ragu adalah lambang kelemahan iman dan kekuatan syetan.

Keraguan pemimpin terhadap yang dipimpin dapat menjadikan rusaknya mereka.

Mendiamkan keraguan dapat melahirkan tuduhan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Ragu-ragu menyebabkan su’uzhan terhadap orang-orang terdekat.
Oleh karenanya wahai saudaraku! Hendaklah anda berbaik sangka kepada orang lain, jangan bersikap meragukan terhadap sesama muslim agar anda bisa mencintai mereka dan mereka mencintai anda. Dan jauhilah buruk sangka dan ragu terhadap orang lain, karena hal itu akan menimbulkan sikap saling menjauh, saling membelakangi, dan perpecahan. Merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lain, apabila bertemu ia mengucapkan salam kepadanya. Bagaimana hal itu bisa terjadi jika ada su’uzhan di dalam hati?

Sumber: Buku “Al-Amradh al Khafiyyah wal Aatsar al Jaliyyah,” Yahya Bin Musa al-Zahrani, Imam Masjid Jami Al-Kbair, di Tabuk KSA.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Pintu-Pintu Masuknya Syetan
Kamis, 04 Agustus 05

Imam Ibnul Qayyim menyebutkan empat macam pintu masuknya syetan untuk menjerumuskan manusia. Empat pintu tersebut adalah; lahazhat (pandangan mata), khatharat (angan-angan), lafzhat (ucapan lisan), dan khuthuwat (langkah kaki). Beliau rahimahullah telah menjelaskan betapa bahayanya jika kita meremeh kan dan tidak waspada terhadap empat hal ini. Selain itu, beliau juga menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga diri darinya agar seseorang selamat dari tipu daya dan gangguan syetan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Di antaranya beliau mengatakan, “Karena sumber kemaksiatan itu dimulai dari pandangan, maka Allah subhanahu wata’ala mendahulukan perintah menundukkan pandangan daripada perintah menjaga kemaluan. Karena berbagai kejadian buruk itu dimulai dari padangan, sebagaimana api yang besar berasal dari percikan yang kecil. Maka dimulai dari pandangan, lalu menjadi angan-angan, lalu langkah kaki dan terakhir melakukan dosa. Berikut ini penjelasan ringkas tentang empat hal di atas, semoga bermanfaat.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Lahazhat (Pandangan Mata)

Yang dimaksudkan lahazhat adalah mengikuti hawa nafsu dan memberi kebebasan kepadanya. Padahal menjaganya adalah pangkal terjaganya kemaluan. Maka siapa yang dengan bebas melemparkan pandangan dan mengikuti hawa nafsunya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dalam kehancuran.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam telah mengingatkan kita, sebagaimana sabdanya,
“Janganlah engkau ikuti padangan dengan padangan berikutnya, karena untukmu adalah padangan yang pertama, sedangkan selanjutnya bukan untukmu.” (HR. Ahmad)
Beliau juga melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para shahabat bertanya, “Bagaimana jika kondisi mengharuskan untuk itu (duduk di pinggir jalan)?” Maka beliau menjawab, “Jika engkau memang harus melakukan itu, maka berikanlah hak jalan.” Para shahabat bertanya, “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menahan pandangan, tidak mengganggu orang dan menjawab salam.” (Muttafaq ‘alaih)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Pandangan adalah sumber berbagai bencana yang banyak menimpa manusia, karena pandangan akan melahirkan angan-angan, lalu angan-angan melahirkan pemikiran, pemikiran melahirkan syahwat, dan syahwat memunculkan keinginan, lalu keinginan itu makin menguat hingga menjadi azam (tekad), akhirnya terjadilah perbuatan, jika tidak ada yang menghalangi. Maka dikatakan bahwa bersabar untuk menahan pandangan lebih ringan dibanding bersabar menahan derita setelahnya.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Pandangan seperti anak panah yang meluncur terus dan tidak akan sampai pada sasaran sebelum orang yang memandang menyediakan tempat untuknya di dalam hati. Kemudian setelah itu pandangan tersebut menggoreskan luka dalam hati, lalu disusul lagi dengan luka yang lain sebagai tambahan atas luka yang sebelumnya. Akhirnya pedihnya luka pun tak dapat terhindarkan lagi karena pandangan yang terulang terus menerus tiada henti.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Khatharat (Angan-angan)

Angan-angan urusannya lebih sulit lagi, karena ia merupakan awal terjadinya kebaikan atau keburukan. Dari angan-angan lahir keinginan dan kemauan serta azam (tekad). Maka siapa yang memelihara angan-angannya berarti dia telah memegang kendali dirinya, telah menundukkan hawa nafsunya. Dan siapa yang dikalahkan oleh angan-angannya maka hawa nafsu akan mengendalikannya. Siapa yang meremehkan angan-angan, maka angan-angannya akan menggiring nya menuju kehancuran.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Angan-angan seseorang berkisar pada empat hal pokok, yaitu; Pertama, angan-angan yang memberikan manfaat keduniaan; Ke dua, angan-angan yang mendatangkan madharat keduniaan; Ke tiga, angan-angan yang memberikan maslahat akhirat; Ke empat, angan-angan yang mendatang kan madharat akhirat.

Maka hendaknya seseorang selalu melihat kepada apa yang dia angankan, dia pikirkan, dan dia inginkan lalu menimbangnya dengan empat hal di atas. Lalu memilih yang terbaik, mendahulukan mana yang terpenting, mengakhirkan yang kurang penting.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Khayalan dan angan-angan kosong adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia, karena ia hanya akan melahirkan rasa lemah, malas, dan akhirnya sikap meremehkan dan tidak perhatian terhadap waktu lalu berujung pada kerugian dan penyesalan.

Maka seorang yang berakal, angan-angannya berkisar pada hal-hal yang baik, penting dan perlu. Dan untuk itulah syariat datang. Karena kebaikan dunia dan akhirat tidak akan dicapai kecuali dengan mengikuti syariat itu. Pikiran dan angan-angan yang paling mulia adalah segala yang ditujukan untuk Allah subhanahu wata’ala dan negri akhirat, di antara contohnya adalah:

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wata’ala dan berusaha memahaminya, sebab Allah subhanahu wata’ala menurunkan al-Qur’an bukan hanya sekedar untuk dibaca.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Memikirkan ayat-ayat yang dapat kita saksikan (ayat kauniyah) dan mengambil pelajaran darinya.

Memikirkan pemberian Allah subhanahu wata’ala, kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam kepada segenap makhluk, keluasan rahmat Allah subhanahu wata’ala, kesantunan dan ampunan-Nya.

Memikirkan kewajiban-kewajiban kita terhadap waktu, tugas-tugas yang harus ditunaikan dan mendata berbagai rencana kerja. Seorang yang bijak menjadi anak dari waktunya. Jika waktu disia-siakan maka hilanglah kebaikan, karena kebaikan itu dengan memanfaatkan waktu, kalau waktu sudah lewat maka tak mungkin untuk diraih kembali.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Lafzhat (Ucapan Lisan)

Cara untuk memelihara ucapan adalah dengan menjaganya agar tidak berbicara yang sia-sia, tidak berbicara kecuali yang diharapkan memberi keuntungan dan manfaat dalam agama. Jika ingin berbicara maka hendaknya melihat, apakah ucapan itu memberi kan keuntungan dan faidah atau tidak? Jika tidak memberi keuntungan maka perlu ditinjau lagi.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Jika engkau ingin tahu apa yang ada dalam hati seseorang, maka perhatikanlah gerakan mulutnya, karena mulutnya akan memperlihatkan kepadamu apa yang ada di dalam hatinya. Yahya bin Muadz berkata, “Hati itu ibarat periuk yang sedang mendidih, sedangkan lisan ibarat gayungnya. Maka perhatikanlah seseorang ketika berbicara, karena lisannya sedang menciduk untukmu apa yang ada dalam hatinya, manis atau pahit, tawar atau asin, dan lain sebagai nya. Dan cidukan lisannya akan menje- laskan kepadamu rasa hati orang itu.”

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dalam sebuah hadits marfu’ dari Anas disebutkan,
“Tidak lurus keimanan seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya.” (HR. Ahmad, dan ada penguatnya)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam ketika ditanya tentang sesuatu yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab, “Mulut dan kemaluan.” (HR. at-Tirmidzi dan berkata hadits hasan shahih)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Khuthuwat (Langkah Kaki)

Langkah kaki, cara menjaganya adalah dengan tidak mengangkat telapak kaki, kecuali untuk sesuatu yang diharapkan pahala dan kebaikannya. Jika sekiranya langkah kaki tidak menambah pahala, maka duduk adalah lebih baik. Dan mungkin juga melangkah kepada hal yang mubah (boleh), namun diniatkan untuk qurbah (pendekatan diri) semata-mata karena Allah subhanahu wata’ala, maka langkah kaki akan dinilai sebagai qurbah.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dalam hal ketergelinciran langkah kaki dan lisan, maka ada ayat yang menjelaskan bahwa antara keduanya ada saling keterkaitan, sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala, artinya,
“Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (QS. 25:63)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Dalam ayat di atas, Allah subhanahu wata’ala menyifati ibadur Rahman di antaranya adalah istiqamah (lurus) dalam ucapan dan langkah kaki mereka. Sebagaimana juga Allah subhanahu wata’ala mengaitkan antara lahazhat (pandangan) dengan khatharat (angan-angan) dalam firman-Nya, artinya,
“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” (QS. 40:19). Wallahu a’lam bish shawab. (Kholif)

Sumber: Madakhil asy-Syaithan li ighwa’ al-Insan, min kalam al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan memotong dan meringkas, Qism Ilmi Darul Wathan.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Artikel Buletin An-Nur :

Pentingnya Tazkiyatun Nufus
Kamis, 07 April 05

Urgensi Tazkiyatun Nufus

Rasulullah bersabda, “Ada 3 hal, siapa saja yang melakukan tiga hal itu, maka dia akan merasakan nikmatnya kehidupan beriman; (1) Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikrarkan bahwa “Tiada Tuhan yang haq diibadahi melainkan Dia (Allah)”, (2) Menunaikan zakat hartanya yang baik menurut ukuran dirinya setiap tahun, dia tidak memberikan yang tua sekali, tidak yang kotor dan tidak yang sakit, tetapi yang (dia berikan adalah) hartanya yang sedang-sedang saja, karena Allah tidak meminta harta kalian yang terbaik dan juga tidak memerintakan agar kalian (mengeluarkan) yang jelek, (3) Menyucikan dirinya. Kemudian ada seseorang bertanya, “Apa tazkiyatun nufus (menyucikan diri) itu?” Dijawab oleh beliau, “Hendaklah dia mengetahui (menyadari) bahwa Allah bersamanya di mana pun dia berada”. (HR. ath-Thabrani & al-Baihaqi dishahihkan oleh Syaikh al-Albany)

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Rasulullah menyebutkan dalam hadits di atas bahwa salah satu dari tiga hal yang mengantarkan seseorang mencapai gerbang kenikmatan hidup dalam naungan iman adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus. Beliau telah menafsirkan makna tazkiyatun nufus tersebut dengan merealisasikan tingkatan agama Islam yang paling tinggi yaitu “maqom ihsan” (yakni mengabdi kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia Maha Melihat & Maha Teliti terhadap apa yang dirahasiakan dan apa yang ditampak kan oleh hamba-Nya. Meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui yang batin dan yang lahir, serta yakin bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Tentang urgensi tazkiyatun nufus ini tidak dapat disangkal dan diragukan lagi. Hal ini sangat penting untuk diketahui serta direnungkan oleh setiap muslim. Sebab kesuksesan dan kebahagiaan dirinya baik di dunia maupun di akhirat tergantung pada “kesucian jiwanya”, sebagaimana firman Allah, artinya,
“(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (QS.as-Syu’arâ’:88-89).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Karena sangat urgennya tazkiyatun nufus ini, maka Allahmenjelaskan hal itu di banyak ayat dalam al-Qur’an al-Karim. Allahtelah bersumpah sebanyak 11 kali berturut-turut dalam surat asy-Syams,
“Demi matahari dan (demi) cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit dan (demi) pembinaannya, demi bumi dan (demi) penghamparannya, dan demi jiwa serta (demi) penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. asy-Syams:1 – 10).

Demikian juga Allah jelaskan dalam firman-Nya yang lain,
“Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat (menyebut) nama Rabbnya, lalu dia shalat”. (QS. al-A’la:14-15).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Seluruh nabi dan rasul menyeru kaumnya untuk menyucikan jiwa mereka dari kotoran syirik, kezhaliman, kefasikan, dosa dan kemaksiatan. Lihatlah Nabi Allah Musa ‘alaihis salam yang mengajak Fir’aun untuk melakukan tazkiyatun nufus, agar terkikis habis dari diri Fir’aun kepongahan dan kesombongan, bahkan karena sangat kotornya jiwa Fir’aun sehingga dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Kisah ini bisa kita temukan dalam Al-Qur’an sebagai berikut, artinya,
“Dan katakanlah (olehmu wahai Musa kepada Fir’aun), “Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan dirimu (dari kesesatan), dan engkau akan kubimbing ke jalan Rabbmu agar supaya engkau takut kepada-Nya, Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu’jizat yang besar, tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakainya, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa)” . (QS. an-Nâzi’ât: 19-21).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Bahkan tugas terpenting yang Allah bebankan di atas pundak Nabi agung, Muhammad adalah menyuci kan jiwa ummatnya. Bisa kita lihat penjelasan al-Qur’an berkenaan dengan hal itu dalam surat al-Jumu’ah, artinya,
“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang (tugasnya adalah) membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menuyucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah(As-Sunnah), dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (QS. al-Jumu’ah:2).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Marilah kita menyucikan jiwa kita! Karena siapa yang mau menyucikan jiwanya, maka jaminan Allah atas dirinya adalah menjadi penghuni surga yang didambakan oleh setiap hamba-hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya,
“Dan siapa saja yang mendatangi-Nya dalam keadaan beriman, dan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal shalih, maka mereka memperoleh derajat yang tinggi (mulia); (yaitu) surga ‘Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya dan itu adalah balasan bagi orang yang membersihkan dirinya (dari kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan)” . (QS. Thahâ/20:75-76).

Di antara do’a yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah, “Ya Allah anugerahi kepada jiwaku ketaqwaan, sucikanlah dia (jiwaku) karena Engkaulah sebaik-baik Dzat yang menyucikannya, Engkaulah wali dan penolongnya” (HR. Muslim).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Sarana & Media Tazkiyatun Nufus

1.Merealisasikan Tauhid. Ini hal yang paling penting dalam melakukan Tazkiyatun Nufus, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur’an;
“Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat (tauhid) dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (QS. Fushshilat:6-7).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

Ibnu Abbas menjelaskan makna zakat dalam ayat tersebut dengan makna tauhid (Shafwatut Tafasir, Ali ash-Shabuni, jilid 3 hal 116). Yaitu mengikrarkan syahadat lâ ilâha illallâh, sebab dengan mengikrarkan hal itu akan menyucikan hati, karena kandungan kalimat tauhid tersebut adalah mengikis habis dan mengosong kan dari lubuk hati kita segala bentuk tuhan yang bathil. Artinya menyucikan hati kita dari segala kotoran syirik, lalu kita penuhi isi hati kita dengan menetapkan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang kita ibadahi dan yang kita sembah. Kita menyucikan hati kita dengan menauhidkan Allah, dan inilah dasar, pondasi, serta azaz penyucian jiwa. Tanpa tauhid seseorang tidak akan bisa menyucikan jiwanya. Tauhid adalah suci, sedangkan syirik adalah kotoran dan najis, dua hal yang kontradiktif yang mustahil bersatu.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

2.Menjaga Amalan Hati; ikhlas, cinta, takut, harapan, tawakkal, sabar, ridha, tunduk, patuh dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa amalan hati jauh lebih utama daripada amalan lahiriah, karena amalan lahiriah adalah cerminan hati, kalau hatinya bersih akan menampil kan amalan yang bersih dan begitu pula sebaliknya.

3.Menunaikan shalat. Shalat adalah realisasi tauhid yang paling utama, sebab shalat itu menyucikan jiwa kita dari segala kotoran dosa dan maksiat. Rasulullah menjelaskan hal itu dalam hadits berikut,
“Bagaimana menurut kalian kalau sebuah sungai ada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian (dan) dia mandi di situ 5 kali dalam sehari, apakah menurut kalian masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya?” Mereka menjawab, “Tentu tidak ada”. Lalu beliau bersabda, “Demikian halnya dengan shalat yang lima waktu, yang dengannya Allah membersihkan dosa-dosa yang diperbuat nya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

4.Bersedekah. Allah berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:103).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bershadaqah membersihkan dan menyucikan dari dosa-dosa mereka yang telah lalu.

5. Melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya.
Allah telah berfirman, artinya, “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur/24:30). Allah menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan perintah-Nya adalah yang mau menyucikan jiwanya sehingga Allah memuji mereka, “Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. asy-Syams:9-10).

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

6.Bermuhasabah. Rasulullah bersabda, “Seorang yang cerdik adalah orang yang mengoreksi diri dan beramal untuk menghadapi kematiannya” (HR.Ahmad). Hasan Al-Bashri mengatakan, “Seorang mukmin adalah pemimpin atas dirinya sendiri dan mengoreksi dirinya karena Allah”.

Disusun oleh Abu Abdillah Dzahabi dari berbagai sumber.

===========================
cerita komik anime jepang – kumpulan cerita-cerita komik anime jepang – koleksi kisah dewasa komik anime jepang diperkosa -  (not here)
===========================

http://www.alsofwah.or.id

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: